Podmienky používanie

1. Informácie

Informácie na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku na poistenie v právnom zmysle, ani právne alebo iné poradenstvo. Poistná zmluva je uzatvorená až po výslovnom prijatí ponuky a obojstrannom podpísaní poistnej zmluvy. Záväzné informácie sú obsiahnuté v poistnej zmluve a poistných podmienkach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. Pre individuálne poradenstvo k produktom alebo ďalšie informácie nás prosím kontaktujte priamo so samostatnou žiadosťou.

2. Zodpovednosť

Informácie na našej webovej stránke pravidelne kontrolujeme a udržiavame. Napriek tomu sa môže stať, že údaje alebo informácie už nie sú platné.

Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, úplnosť alebo správnosť informácií a údajov v ňom uvedených.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania informácií z tejto webovej stránky alebo prostredníctvom prístupu cez odkazy na iných webových stránkach. Neposkytujeme žiadnu záruku, že informácie, softvér alebo iný materiál prístupný prostredníctvom webovej stránky neobsahuje vírusy alebo iné nebezpečné súbory.

Ak prostredníctvom odkazov na našich webových stránkach navštívite externé webové stránky, ktoré sme nevytvorili, nenesieme zodpovednosť za ich obsah. Za dodržiavanie právnych ustanovení na týchto externých webových stránkach nenesieme žiadnu zodpovednosť.

HDI Versicherung AG sa snaží, aby bola webová stránka vždy dostupná, ale nenesie za to zodpovednosť.

3. Autorské práva

Štruktúra a obsah tejto webovej stránky je chránený autorskými právami.

Na použitie alebo reprodukciu textov alebo obrázkov z tejto webovej stránky sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti HDI Versicherung AG.

4. Právomoc súdu a platnosť právneho poriadku

Všetky právne vzťahy vyplývajúci z používania tejto webovej stránky sa riadia rakúskym právnym poriadkom bez kolíznych noriem.

Prípadná platnosť Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je výslovne vylúčená.

Miestom súdnej príslušnosti je Viedeň.