Poistenie zodpovednosti za škodu

Pri výkone vašej podnikateľskej činnosti môžete spôsobiť tretím osobám škody na veciach alebo na zdraví, preto Vám odporúčame poistiť sa voči týmto nebezpečenstvám.


Základný rozsah

 • ·Predmet poistenia
  Poistenie sa vzťahuje na nároky na náhradu škody na zdraví a veci a z nich vyplývajúcej inej majetkovej ujmy, uplatnené voči poistenému na základe občianskoprávnych ustanovení o zodpovednosti za škodu.
 • ·Rozsah poistenia
   – prevádzková zodpovednosť za škody
   – zodpovednosť za škody spôsobené vadným výrobkom
   – zodpovednosť za škody z titulu vlastníctva nehnuteľností (využívané na výkon poistenej čínnosti)
   – zachraňovacie náklady vynaložené poisteným po vzniku poistnej udalosti
   – súdne a mimosúdne náklady na určenie nárokov a na obranu proti nárokom na náhradu škody
   – náklady na obranu vedenú na pokyn poisťovateľa v trestnom, správnom alebo disciplinárnom konaní


Rozšírený rozsah

Zvlášť pripoistiť možno veľa z prípadov, ktoré sú zo základného krytia vylúčené. Poistenia z nižšie uvedeného zoznamu sa spravidla dojednávajú s limitom plnenia v rámci poistnej sumy pre základné krytie (sublimit)

 • ·zodpovednosť za škody na veci spôsobené porušením životného prostredia
 • ·rozšírená zodpovednosť za výrobok
 • ·náklady na stiahnutie výrobku z trhu
 • ·zodpovednosť za čisté finančné škody
 • ·zodpovednosť za škody na prenajatých nehnuteľnostiach
 • ·zodpovednosť za škody z titulu vlastníctva nehnuteľností (využívané inak ako na výkon poistenej činnosti)
 • ·zodpovednosť za škody na prenajatých hnuteľných veciach
 • ·zodpovednosť za škody na veciach v úschove
 • ·zodpovednosť za škody z činnosti na hnuteľných/nehnuteľných veciach
 • ·regresné nároky Sociálnej a/alebo zdravotnej poisťovne
 • ·krížová zodpovednosť za škodu

a iné.
Pripoistiť možno taktiež rozšírenie územnej platnosti poistenia na svet resp. svet okrem USA a Kanady.


Výhody poistenia v HDI:

 • ·schopnosť poskytnúť vysoké limity plnenia (aj nad 5 miliónov EUR) a vysoké sublimity pre pripoistenia
 • ·zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti je súčasťou základného krytia, na plný limit
 • ·krytie zodpovednosti za škody z vadných výrobkov vyrobených aj pred uzavretím poistnej zmluvy
 • ·pri pripoistení vecných škôd porušením životného prostredia sa nepoužíva tzv. 72-hodinová klauzula (poistený nemá povinnosť nahlásiť škodu do 72 hodín)
 • ·poistenie nákladov na obranu je bez obmedzení a špecifikácie ich charakteru
 • ·možnosť vystavenia poistnej zmluvy a inej dokumentácie (napr. poistné certifikáty) v cudzom jazyku (AJ, NJ).


Poistenie zodpovednosti z klinických skúšaní

HDI ako jedna z mála poisťovní na Slovensku poisťuje aj zodpovednosť zadávateľa klinického skúšania a zdravotníckeho zariadenia vykonávajúceho klinické skúšanie za škody na zdraví a veciach zúčastnených osôb v dôsledku skúšania.

Poistenie environmentálnej zodpovednosti