Poistenie majetku a technických risík

Váš firemný majetok môže byť poškodený alebo zničený živelnou udalosťou, nepríjemné sú aj škody spôsobené krádežou. Poistením možno tiež eliminovať straty z prerušenia podnikateľskej činnosti v dôsledku vecnej škody.


Poistenie požiaru a doplnkových rizík, vrátane krádeže

 • ·Predmet poistenia
  Majetkové poistenie kryje priame vecné škody, t.j. poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo stratu vecí vo vlastníctve poisteného alebo prevzaté poisteným na základe zmluvy a nachádzajúcich sa na mieste poistenia. Naša poisťovňa ponúka aj možnosť pripoistenia širokej palety dodatočných nákladov spojených s uvedením podniku po poistnej udalosti do pôvodného stavu.
 • ·Rozsah poistenia
  Poistenie možno dojednať pre prípad poškodenia, zničenia, straty poistených vecí:
   – v dôsledku menovaných rizík (požiarne riziká, doplnkové rizíká, krádež)
   – v rozsahu All Risks.
 • ·Poistné plnenie
  Poistné plnenie bude vyplatené na základe stanovenej poistnej hodnoty. Poistná hodnota je štandardne nová hodnota poisťovaných vecí. Od každého poistného plnenia sa odráta spoluúčasť dohodnutá v poistnej zmluve.


Poistenie prerušenia prevádzky

Súbežne s poistením majetku si klient môže poistiť aj finančné straty (rozdiel medzi výnosmi podniku a variabilnými nákladmi), ktoré vzniknú v prípade zastavenia (prerušenia) prevádzky v dôsledku poistenej vecnej škody.


Poistenie lomu stroja a elektronických rizík

Silnou stránkou našej spoločnosti je poistenie tzv. lomu stroja a elektronických rizík, ktoré nad rámec štandardného poistenia požiaru a živelných rizík zabezpečuje klientovi ochranu proti škodám na strojných a elektronických zariadeniach z akejkoľvek príčiny, najmä: mechanicky pôsobiacou silou, implóziou alebo iným pôsobením podtlaku, chybami materiálu, konštrukcie a výroby, chybou obsluhy, pôsobením elektrickej energie atď.

Ako jedna z mála poisťovní na slovenskom poistnom trhu ponúkame aj poistenie finančných strát podniku spôsobené zastavením poistenej prevádzky v dôsledku poškodenia stroja vyššie uvedenými rizikami (lomom stroja).

Naša spoločnosť, s podporou materskej spoločnosti HDI-Gerling Industrie má v tomto druhu poistenia veľké skúsenosti a k dispozícii odborníkov, ktorí sa špecializujú na rôzne segmenty priemyslu a dokážu identifikovať problémové oblasti technických zariadení.


Stavebné a montážne poistenie

Klientom, ktorí vykonávajú, alebo sú investorom stavebných alebo montážnych prác ponúkame stavebné a montážne poistenie proti všetkým rizikám (All Risks), ktoré kryje nielen vecné škody na samotnom stavebnom diele alebo montovanom zariadení, ale môže sa vzťahovať i na škody spôsobené stavebnou činnosťou na okolitom majetku alebo škody vzniknuté počas doby údržby alebo záručnej doby. Súčasťou je poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone stavebných alebo montážnych prác.


Výhody poistenia majetku a technických rizík v HDI:

 • ·jedno z najširších krytí na slovenskom poistnom trhu
 • ·ponuka risk manažmentu a bezplatného poradenstva v oblasti zvyšovania bezpečnosti prevádzky podniku, vychádzajúcich z našich praktických skúseností ako aj zo skúseností koncernu
 • ·rýchla a transparentná likvidácia poistných udalostí, spojená s bezplatným technickým poradenstvom pri obnove poškodeného majetku
 • ·poistenie maximálne zohľadňujúce potreby a požiadavky klienta
 • ·individuálny a profesionálny zákaznícky servis.