Poistenie dopravy

Ponúkame vám poistenie vášho tovaru, ktorý je počas prepravy vystavený rizikám straty a poškodenia.


Predmet poistenia

Poisťujú sa investičné celky, jednotlivé veci, tovar, polotovar a suroviny a pod. pre prípad škôd vzniknutých počas dopravy v tuzemsku i v zahraničí..


Rozsah poistenia

Najvhodnejšou formou poistenia je "plné krytie" proti všetkým rizikám, ktoré vzniknú poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením poistenej prepravovanej veci počas dopravy.
Možno dojednať aj "obmedzené krytie" pre škody spôsobené udalosťami vymenovanými vo Všeobecných podmienkach pre poistenie dopravy.
Z poistného krytia je vylúčené nebezpečenstvo vojny každého druhu, štrajkov a výluk, občianskych a iných nepokojov a násilností, sprenevery, jadrovej energie, použitia chemických, biologických a biochemických látok, elektromagnetických vĺn ako zbraní.


Poistná suma

Poistná suma je hornou hranicou plnenia poisťovne, musí zodpovedať hodnote dopravovanej veci (obvykle podľa faktúry).


Doba poistenia

Poistenie trvá od momentu, kedy tovar opustí jeho doterajšie miesto uloženia za účelom bezodkladnej prepravy a uplynie dodaním tovaru odberateľovi vyložením z dopravného prostriedku.
Tovar je počas dopravou podmieneného medziskladovania poistený do 30 dní.


Poistné plnenie

Pri strate alebo nezvestnosti sa hradí cena postihnutej poistenej veci, pri zničení cena nového obstarania, pri poškodení náklad opravy za účelom uvedenia do pôvodného stavu.
Náklady havarijného komisára znáša poisťovňa.
Z náhrady škody sa odpočíta suma, ktorá je dojednaná v zmluve ako spoluúčasť, ktorú znáša poistený.