HDI Slovensko

HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Obchodná 2, 81106 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1575/B, IČO: 36 857 475
je organizačnou zložkou rakúskej spoločnosti
HDI Versicherung AG, so sídlom Edelsinnstraße 7-11, 1120 Viedeň, Rakúska republika, zapísanej v registri Obchodného súdu Viedeň pod č. FN 91142 h.


HDI Verischerung AG je neživotnou poisťovňou, členom skupiny HDI sa stala v roku 1983. Poistenie dojednáva predovšetkým prostredníctvom nezávislých sprostredkovateľov. Polovicu jej portfólia tvoria retailové poistenia a práve v tomto odvetví poisťovňa HDI v ostatných rokoch zaznamenala viacero úspechov, ktoré možno jednoznačne pripísať na vrub kvalitným produktom a službám. Boli jej opakovane udelené prestížne ocenenia Assekuranz Award Austria (5 hviezdičiek za poistenie motorových vozidiel, majetku a právnej ochrany) a AssCompact Award (1. miesto za postenie motorových vozidiel). Druhú polovicu poistného kmeňa predstavuje korporátne poistenie. HDI patrí v Rakúsku medzi lídrov na trhu v poistení priemyselných rizík, s ohľadom na upisovaciu kapacitu, know-how, finančnú silu a medzinárodný kontext, vyplývajúci z príslušnosti ku skupine Talanx a predovšetkým jej špecializovanej poisťovni HDI Global SE.
Okrem pobočky na Slovensku spravuje rakúska HDI aj organizačné zložky v Maďarsku a Českej republike. Podrobnejšie informácie, vrátane finančných ukazovateľov HDI Versicherung AG možno nájsť v jej výročných správach.

Pobočka HDI Versicherung AG na Slovensku prevzala dňa 10. júna 2009 kmeň bývalej Poisťovne HDI-Gerling Slovensko, a.s., ktorá zanikla po zavŕšení jej cezhraničnej fúzie s HDI Versicherung AG. Organizačné zaradenie do štruktúry rakúskej poisťovne dáva pobočke možnosť plne disponovať finančným a systémovým zázemím, personálnou a technickou podporou zo strany viedenskej centrály. Táto výhoda, spolu s nemenej silnou stránkou, spočívajúcou vo vlastnom skúsenom a odborne zdatnom tíme, umožňuje pobočke poskytovať slovenským zákazníkom služby na najvyššej úrovni.

HDI vo svojom podnikateľskom pôsobení v Slovenskej republike nadviazala v plnom rozsahu na obchodné zameranie svojej predchodkyne – POISŤOVŇA GERLING Slovensko, a.s., neskôr POISŤOVŇA HDI-Gerling Slovensko, a.s. Cieľovým zákazníckym segmentom ostáva oblasť priemyslu, predovšetkým energetika, strojárenstvo, elektrotechnika, výroba všeobecne, stavebníctvo, ale tiež väčšie a stredné podniky z oblasti obchodu a služieb. Nosnými produktami v tomto segmente sú poistenie majetku a technických rizík, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie dopravy. Práve v týchto druhoch poistenia dokáže HDI ponúknuť klientom komplexné riešenia pre ich individuálne poistné potreby v európskom štandarde analýzy rizík a ich poistno-technického zvládnutia.

Licencia na neživotné zaistenie v SR