Impressum

HDI Versicherung AG
Edelsinnstraße 7-11,1120 Viedeň, Rakúska republika
zapísaná v registri Obchodného súdu Viedeň pod č. 91142 h

zastúpená predstavenstvom:
Ing. Thomas Lackner (predseda), Mag. Dieter Bankosegger, Dipl.-Ing. Maria Kadan
UID: ATU15364102, DVR-číslo: 0433438
Profesijný zväz: Rakúsky poisťovací zväz/Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs
Dozorný orgán: Rakúsky dozor nad finančným trhom/Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)

podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obchodná 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1575/B
IČO: 36 857 475, IČ DPH: SK2022597500
vedúci organizačnej zložky: Aleš Plášek

Tel.: +421 2 5710 8611
Fax.: +421 2 5710 8618
E-mail: info@hdi.sk

Bankové spojenie
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK47 1111 0000 0010 4743 0002,
BIC: UNCRSKBX
Fotografie © Fotolia.com, HDI, www.paul-kolp.at

Dozorná rada
David Hullin (predseda)
Oliver Schmid (podpredseda)
Stephanie Bode
Sonja Oberhäuser

Delegovaní zo zamestnaneckej rady:
Peter-Oliver Dräger
Mag. Christian Kracher

Akcionár
HDI Global Network AG
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Nemecko

HDI International AG
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Nemecko

Majetkové pomery
Akcionár HDI Versicherung AG: 89,74% HDI Global Network AG, 10,26% HDI International AG
Pomer hlasovacích práv: 100% HDI Global Network AG
Akcionár HDI Global Network AG: 100% HDI Global SE
Akcionár HDI International AG: 100% Talanx AG

Predmet podnikania
Spoločnosť je neživotnou poisťovňou, ktorá ponúka poistenie majetku, technických rizík, poistenie dopravy a zodpovednosti za škodu v zmysle platnej licencie na neživotné poistenie.

Základný účel média
Účelom stránky HDI VERSICHERUNG AG je poskytnúť informácie o našej spoločnosti, službách a produktoch a súvisiacich informáciách.