PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ako poisťovňa sme si vedomí vysokej hodnoty vašich osobných údajov. My, spoločnosť

HDI Versicherung AG

A-1120 Viedeň, Edelsinnstraße 7-11
Telefón +43(0)50905-501-30
Telefax +43(0)50905-502-602

podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obchodná 2
811 06 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 57108611


sme zodpovední za spracovanie vašich údajov a poskytujeme vám podrobnejšie informácie o tom, ako spracovávame vaše údaje.

Ak máte žiadosti alebo otázky týkajúce sa spracovania vašich údajov našou spoločnosťou, žiadame vás, aby ste kontaktovali nášho

zamestnanca zodpovedného za ochranu osobných údajov

A-1120 Viedeň, Edelsinnstraße 7-11
Telefón: +43(0)50905-501-437
E-Mail: datenschutz@hdi.at

za pobočku HDI Versicherung AG na Slovensku

Telefon: +421 2 57108611
E-mail: dpo@hdi.sk

Pre nás je ochrana vášho súkromia a to tak pri používaní našich webových stránok, našej aplikácie, ako aj pri akomkoľvek inom využití dát, veľmi dôležitá. Preto berieme veľmi vážne to, aby bola zabezpečená dôvernosť vašich údajov v rámci platných ustanovení práva o ochrane osobných údajov, takže napr. pri (telefonických) otázkach z vašej strany vykonávame pred udelením informácií identifikáciu vašej osoby.


Obsah
1. Naša webová stránka
   1.1. Cookies
   1.2. Google Analytics
   1.3. Microsoft Bing Maps
2. Váš poistný vzťah
   2.1. Osobné údaje
   2.2. Dôvernosť
   2.3. Rozsah spracovania údajov
   2.4. Odovzdávanie údajov tretím stranám
   2.5. Informácie z iných zdrojov
   2.6. Uchovávanie dát
   2.7. Zásada nutnosti spracovania vašich údajov
   2.8. Spracovanie údajov o zdravotnom stave
   2.9. Súčinnosť poisťovacích maklérov a poisťovacích agentov (sprostredkovatelia poistenia)
   2.10. Sprístupnenie údajov dozorným úradom a súdom, ako aj iným tretím stranám
   2.11. Súčinnosť zaisťovateľov
   2.12. Súčinnosť spolupoisťovateľov
   2.13. Bezpečnosť údajov
3. Spracovanie vašich údajov ako budúceho možného príjemcu poistného plnenia, ako svedka, ako dodávateľa alebo ako inej tretej strany
4. Vaše práva ako dotknutej osoby
5. Odvolanie súhlasu
6. Možnosť podania stažnosti na úrad pre ochranu osobných údajov


1. Naša webová stránka

Vždy sa snažíme zlepšovať našu webovú stránku, aby sme vám ponúkli maximálne pohodlie pri jej návšteve. Preto zozbierame určité informácie od návštevníkov našej webovej stránky:


1.1. Cookies

Používame cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré webový server odošle do vášho prehliadača, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies sa používajú na identifikáciu preferencií návštevníkov našej webovej stránky, na optimálnu úpravu našej stránky, na ponúkanie služieb našej webovej stránky a on-line služieb a na pomoc pri zbere údajov. Počas session sa na vašom počítači ukladajú cookies. Cookies nám okrem iného umožňujú ukladať vaše preferencie a nastavenia, IP adresu vášho počítača a vaše návštevy našej webovej stránky. Tieto informácie však používame výlučne na anonymizované účely vyhodnocovania, nie za účelom nadviazania osobného kontaktu.

Máte možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby buď neumožňoval ukladanie našich cookies alebo aby bolo prijatie našich cookies hlásená. Toto nastavenie si môžete zvoliť u bežných prehliadačoch v časti „Možnosti internetu“ v záložkách „Bezpečnosť“ alebo „Ochrana osobných údajov“. Teraz môžete nastaviť, či majú byť súbory cookie prevzaté, selektované alebo odmietnuté. Ak odmietnete naše cookies, môže byť návšteva našej webovej stránky spojená s obmedzenou funkčnosťou, napríklad pri vyhľadávaní alebo zadávaní požiadavky. Po ukončení návštevy našej webovej stránky môžete cookies z vášho systému kedykoľvek odstrániť.


1.2. Google Analytics

Používame Google Analytics, službu analýzy webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa cookies, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie vytvorené súbormi cookies o vašom používaní našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania našej webovej stránky, na zostavenie správ o týchto aktivitách pre nás ako prevádzkovateľov webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky. Pritom sa môžu zo spracovávaných dát vytvoriť pseudonymné užívateľské profily používateľov. Používame Google Analytics iba s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti IP adresy používateľov v rámci členských štátov EÚ alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o EHS. Spoločnosť Google poskytne tieto informácie aj tretím stranám v prípade, ak to bude vyžadovať zákon alebo ak tieto údaje spracúvajú tretie strany v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nespojí vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google.

Ďalšie informácie o využívaní dát spoločnosťou Google na reklamné účely, o možnostiach nastavenia a odvolania súhlasu nájdete na webových stránkach spoločnosti Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Využívanie dát spoločnosťou Google, pri vašom používaní webových stránok alebo aplikácií našich partnerov“) www.google.com/policies/technologies/ads („Použitie údajov na reklamné účely“), www.google.de/settings/ads („Správa informácií, ktoré Google používa na zobrazenie reklamy“) a www.google.com/ads/preferences/ („Určte, ktoré reklamy vám má Google zobrazovať“).

1.3. Microsoft Bing Maps

Na našej webovej stránke je integrovaná mapová služba WIGeoGIS Microsoft Bing Maps.

Na účely účtovníctva sa vaša IP adresa, poloha a čas vyhľadávania sprostredkuje spoločnosti WIGeoGIS Softwareerstellungs- und Handelsgesellschaft m.b.H., Hansalgasse 3, 1030 Viedeň. IP adresa je odstránená najneskôr po mesačnom vyúčtovaní spoločnosťou WIGeoGIS.

Pri interakcii s funkciou máp sa môžu vaše užívateľské dáta (napr. IP adresy) prenášať aj na servery spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Prosím, pozrite si k tomu ustanovenia na ochranu osobných údajov spoločnosti Microsoft https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. Vzhľadom k tomu, že prenos dát do USA, je z hľadiska ochrany osobných údajov spojený s rizikami, je možné deaktivovať službu Bing Maps a zabrániť možnému prenosu dát do spoločnosti Microsoft: Na tento účel deaktivujte JavaScript vo svojom prehliadači. Chceli by sme vás však upozorniť na to, že v takomto prípade nebudete môcť využívať zobrazenie máp.

Na našej webovej stránke je integrovaná mapová služba Microsoft Bing Maps. Pri interakcii s funkciou máp sa môžu užívateľské dáta (napr. IP adresy) prenášať na servery spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Prosím, pozrite si k tomu ustanovenia na ochranu osobných údajov spoločnosti Microsoft https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. Vzhľadom k tomu, že prenos dát do USA, je z hľadiska ochrany osobných údajov spojený s rizikami, je možné deaktivovať službu Bing Maps a zabrániť možnému prenosu dát do spoločnosti Microsoft: Na tento účel deaktivujte JavaScript vo svojom prehliadači. Chceli by sme vás však upozorniť na to, že v takomto prípade nebudete môcť využívať zobrazenie máp.2. Váš poistný vzťah

2.1. Osobné údaje

Na založenie nášho poistného vzťahu s vami je nevyhnutné, aby spracovávali vaše osobné údaje. Termín „osobné údaje“ sa musí chápať ako všetky informácie, ktoré sa buď priamo, alebo nepriamo týkajú fyzickej osoby. Spracovanie je viazané na účel a je dôverné. Tieto informácie potrebujeme nato, aby sme mohli skontrolovať, či a za akých podmienok je vaša poistná zmluva je uzatvorená a aby sme mohli v prípade poistnej udalosti určiť váš nárok na poistné plnenie. Okrem toho budeme používať vaše osobné dáta na ďalšiu starostlivosť o vás, ako napríklad na informácie o zmenách právnych rámcových podmienok, pokiaľ sú relevantné pre váš poistný vzťah. Ak žiadate o uzavretie poistnej zmluvy s nami, odovzdávate nám vaše osobné údaje a prípadne i osobné údaje o svojich rodinných príslušníkoch, zamestnancoch alebo iných tretích stranách. Vo všetkých takýchto prípadoch vychádzame zásadne z vášho oprávnenia na zverejnenie týchto údajov.

Zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje:

  • ·Kontaktné údaje, teda údaje, pomocou ktorých vás môžeme identifikovať alebo kontaktovať. K týmto údajom sa počíta meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, užívateľské meno a heslo, dátum narodenia, pohlavie, preferovaný jazyk, adresy a ďalšie kontaktné údaje, ktoré sme dostali priamo od vás.
  • ·Údaje o zdravotnom stave v súvislosti so Zákonom o poisťovníctve, na posúdenie či a za akých podmienok bola poistná zmluva uzavretá alebo zmenená, ako aj na správu existujúcich zmlúv a na posúdenie a plnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy; génové analytické dáta nezhromažďujeme.
  • ·Údaje o bankovom účte, teda údaje, ktoré nám odovzdávate, aby ste mohli využívať naše služby. Patria k nim číslo účtu a smerový kód banky, fakturačná adresa.
  • ·Dáta na všeobecné použitie sú informácie, ktoré sú generované, počas toho ako využívate naše produkty a služby, napríklad keď surfujete na internete a pristupujete k našim webovým stránkam. Nepoužívame osobné údaje na všeobecné použitie okrem prípadov za účelom poskytovania a vyúčtovania našich produktov a služieb, ako je technická podpora, účtovníctvo, vymáhanie pohľadávok alebo kontrola bonity.
  • ·Ostatné osobné údaje sú údaje, ktoré môžeme získať, v súlade s platnými právnymi predpismi, z verejne dostupných zdrojov, alebo z úverových ochranných zväzov.
  • ·Hoci podnikové a obchodné tajomstvo nie je priamo zahrnuté v pojme osobné údaje, poskytujeme takým informáciám rovnakú ochranu a očakávame to aj od svojich obchodných partnerov a zákazníkov.

2.2. Dôvernosť

Naši zamestnanci sú informovaní o platných právnych predpisoch o ochrane osobných údajov a sú povinní dodržiavať utajenie dát. Prístup k osobným údajom majú len tí zamestnanci, ktorí majú čo do činenia so starostlivosťou o zákazníkov a potenciálnych zákazníkov a sú zodpovední za spracovanie dotazov, žiadostí a zmlúv.

2.3. Rozsah spracovania údajov

Ak u nás žiadate o uzavretie poistnej zmluvy, odovzdávate nám vaše osobné údaje a prípadne i podnikové a obchodné tajomstvá, tak o vás ako aj o svojich rodinných príslušníkoch, zamestnancoch alebo iných tretích stranách. Vo všetkých takýchto prípadoch vychádzame zásadne z vášho oprávnenia na zverejnenie týchto údajov. Používame Vaše osobné údaje a údaje takých tretích strán, ktoré uvediete, v našom oprávnenom záujme ako strana zodpovedná za spracovanie vašich údajov a síce v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na správne založenie a uzavretie nášho poistného vzťahu s vami. Na základe prípadných samostatne od vás udelených vyjadrení súhlasu, môžeme používame aj vaše dáta aj na predkladanie ďalších ponúk našich produktov, produktov iných spoločností v našej skupine poisťovní, alebo od našich obchodných partnerov. Pre niektoré z našich poistných produktov je potrebné spracovávať osobitne chránené kategórie vašich osobných údajov. Ide predovšetkým o údaje o vašom zdraví, ktoré potrebujeme na založenie a spracovanie plnenia pri úrazovom poistení. Zvláštne kategórie osobných údajov spracúvame vždy v súlade s ustanoveniami Zákona o poisťovníctve, ako aj na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili v žiadosti o uzavretie poistenia.

Pri poistnej udalosti ukladáme a spracúvame okrem toho aj údaje o škodovej udalosti (stav veci, druh a výška škody), ako aj údaje o svedkoch a úradoch, ako aj o tretích stranách, ktoré sú poverené určovaním škody a plnenia (znalci) alebo odstraňovaním škôd. Môže sa tiež stať, že sme zo zákona povinní oznámiť osobné údaje na podporu súdneho konania, alebo na dodržanie úradných predpisov/dotazov. V rámci prebiehajúceho súdneho procesu sa môžu údaje zverejniť bez vášho súhlasu a oznámenia. Pokiaľ to dovoľujú príslušné právne predpisy, môžeme použiť osobné údaje aj za účelom prevencie podvodu a prania špinavých peňazí, resp. v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

2.4. Odovzdávanie údajov tretím stranám

Vinou zložitosti dnešných procesov spracovania údajov musíme na niekedy využívať poskytovateľov služieb, ktorých poveríme spracovaním vašich údajov. Niektorí z týchto poskytovateľov služieb sa nachádzajú aj mimo územia Európskej únie. Vo všetkých prípadoch využitia poskytovateľov služieb sa však vždy staráme o to, aby zostala zaručená európska úroveň ochrany osobných údajov a európsky štandard ochrany osobných údajov. V rámci nášho spracovania obchodných prípadov môže byť potrebný aj transfer alebo spoločné spracovanie vašich údajov v rámci našej poisťovne alebo v rámci našej skupiny poisťovní. Aj v týchto prípadoch zostávajú európske štandardy zabezpečenia dát vždy zachované. Ak chcete vedieť ďalšie podrobnosti o tom, ako a do akej miery spracovávame vaše údaje vo vašom konkrétnom obchodnom prípade, alebo ich odovzdávame poskytovateľovi služieb a aké záruky ochrany sme v tomto prípade prijali, obráťte sa na pracovníka povereného ochranou osobných údajov.

2.5. Informácie z iných zdrojov

Zohľadňujeme aj informácie z iných zdrojov. Tieto iné zdroje sú na jednej strane verejné zdroje, ako edikt súbory, verejné knihy, ako pozemkové knihy, registre obchodných spoločností, centrálna register prihlasovaných osôb, všeobecne dostupné informácie z internetu, informačné kancelárie, úrady, súdy, znalci, právnici, notári, správcovia konkurznej podstaty, veritelia, orgány trestného stíhania, združenia na zastupovanie občanov a jednotliví zástupcovia, poradne pre dlžníkov, profesijné komory a správne orgány, iné poisťovne (predošlé poisťovne), združenie poisťovní a aj ním prevádzkovaná informačná sieť systém CIS (Centrálny informačný systém), Friss (Fraud & Risk compliance, platformy na boj proti podvodu, www.friss.com), dielne, agenti, distribútori, banky, rehabilitačné centrá a kúpele, ako aj lízingové spoločnosti (právny základ čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR – Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov).

2.6. Uchovávanie dát

V zásade uchovávame vaše údaje len tak dlho, ako je to nutné na splnenie špeciálneho a legitímneho obchodného účelu, pre ktorý sme ich zhromaždili. Okrem toho musíme plniť rôzne povinnosti týkajúce sa uschovania, podľa ktorých musíme uchovávať informácie o vašej osobe, o tretích stranách (spolupoistené osoby), o poistných plneniach a o vašej poistnej zmluve až po zánik vašej poistnej zmluvy, alebo aj po ukončení poistného plnenia alebo po vystavení ponuky, ako je to v prípade lehôt na uschovanie na základe práva spoločnosti. Okrem toho budeme uchovávať vaše údaje dovtedy, kým to bude potrebné na uplatnenie právnych nárokov z nášho poistného vzťahu s vami, ako aj na základe vykonania predzmluvných opatrení.

2.7. Zásada nutnosti spracovania vašich údajov:

Poskytnutie vašich osobných údajov, ako aj prípadne tretích osôb, ktoré budete menovať, je nutné na overenie vášho poistného rizika, na založenie nášho poistného vzťahu a na plnenie vašich nárokov na plnenie. Ak by ste nám tieto dáta neposkytli alebo by ste ich neposkytli v potrebnom rozsahu, potom za určitých okolností nebudeme môcť založiť vami želaný poistný vzťah alebo splniť vaše plnenie. Upozorňujeme, že by to nebolo považované za zmluvnú neplnenie z našej strany.

Okrem toho sa uskutoční poskytnutie vašich osobných údajov na vytvorenie ponuky, čo môže byť základom pre podanie žiadosti a založenie poistnej zmluvy.

2.8. Spracovanie údajov o zdravotnom stave

Osobné údaje o zdravotnom stave sa spracúvajú iba v konkrétnom prípade a v súlade s právnym základom a na účely posúdenia, či a za akých podmienok sa poistná zmluva uzatvára alebo mení, alebo na správu existujúcich poistných zmlúv alebo na posudzovanie uplatnených nárokov z poistnej zmluvy. Osobné údaje o zdraví sa odovzdávajú iba poskytovateľom zdravotných služieb, nositeľom sociálneho poistenia, zaisťovateľom alebo spolupoisťovateľom a ďalším poisťovateľom, ktorí pomáhajú pri vybavovaní poistných udalostí z poistnej udalosti, autorizovaným odborníkom, ktorí sú prizvaní poisťovateľom, dobrovoľným alebo právnym zástupcovia dotknutej osoby, súdom, štátnym zástupcom/prokurátorom, správnym orgánom, rozhodcovským tribunálom a iným orgánom na riešenie sporov vrátane expertov nimi menovaných.

2.9. Súčinnosť poisťovacích maklérov a poisťovacích agentov (sprostredkovatelia poistenia)

Ak svojimi záležitosťami poveríte sprostredkovateľa poistenia, potom vaše osobné údaje zhromaždí a spracuje on a odovzdá nám ich na kontrolu vášho poistného rizika, na uzatvorenie vašej poistnej zmluvy s nami a na kontrolu nášho poistného plnenia. Zároveň sprostredkujeme vášmu sprostredkovateľovi poistenia osobné údaje o vašej osobe a vašej poistnej zmluve do tej miery, ako je to potrebné pre vašu starostlivosť. Pretože váš sprostredkovateľ poistenia sám musí zabezpečiť používanie vašich osobných údajov v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov, vyberáme svojich sprostredkovateľov poistenia na spoluprácu vždy veľmi starostlivo.

2.10. Sprístupnenie údajov dozorným úradom a súdom, ako aj iným tretím stranám

Ako poisťovňa podliehame prísnym regulačným požiadavkám a nepretržitému úradnému dohľadu. Môže sa stať, že budeme musieť úradom alebo súdom na požiadanie zverejniť osobné údaje našich poistencov. Taktiež môže v rámci kontroly vášho plnenia dôjsť k tomu, že zapojíme tretie strany, ako sú lekári, nemocnice, znalci/odborníci, inštitúcie sociálneho zabezpečenia alebo spoločnosti poverené reguláciou škody, právnici, notári, banky, súdy, úrady a inštitúcie, ako aj sprostredkovatelia poistenia a budeme im musieť predložiť tieto vaše osobné údaje. Vo všetkých týchto prípadoch stále dbáme nato, aby boli dodržané zákonné predpoklady a aby zostala zachovaná ochrana vašich údajov.

2.11. Súčinnosť zaisťovateľov

Pri poistení určitých rizík úzko spolupracujeme s našimi zaisťovateľmi, ktorí nás podporujú v našej kontrole rizika a plnenia. Nato je potrebné, aby sme si vymenili údaje o vašej osobe a vašom poistnom vzťahu s našimi zaisťovateľmi. Táto výmena dát sa uskutočňuje vždy len za účelom spoločnej kontroly vášho poistného rizika a vášho plnenia, to v súlade s rámcom určeným prostredníctvom zákona o poistných zmluvách.

2.12. Súčinnosť spolupoisťovateľov

Pri poistení niektorých poistných rizík je nevyhnutné ich rozdeliť medzi dvoch alebo viacerých spolupoisťovateľov, aby sa o dané riziko podelili. V takom prípade budú údaje o zmluve a škodovej udalosti postúpené aj spolupoisťovateľom, pokiaľ je to potrebné na posúdenie poistného rizika a na posúdenie nároku na poistné plnenie.

2.13. Bezpečnosť údajov

Pre nás, ako licencovanú poisťovňu, je samozrejmosťou, že sa prenos údajov v rámci našej spoločnosti uskutočňuje šifrovane. Disponujeme tiež možnosťami šifrovania v externom prenose údajov, pokiaľ vy, ako prijímač našej komunikácie, disponujete technickými požiadavkami na dešifrovanie. Upozorňujeme nato, že elektronická komunikácia s použitím bežne dostupných e-mailových programov (napr. MS Exchange) neposkytuje absolútnu ochranu pred prístupom tretích strán a že pri tejto forme prenosu komunikácie môžu byť zapojené aj neeurópske servery.

Rovnako samozrejmé je pre nás to, aby sme zabezpečili, aby naše interné podnikové výpočtové strediská spĺňali všetky bezpečnostné štandardy. Našim chápaním bezpečnosti sú viazaní aj poskytovatelia služieb, ktorých služby využívame, ktorých sme zaviazali k dodržiavaniu rovnakých alebo rovnocenných bezpečnostných opatrení. Pokiaľ sa v rámci nami využívaných služieb uskutoční ukladanie dát na serveroch mimo Európy, zabezpečíme, aby sa tieto dáta ukladali výlučne vo fragmentovanej a zašifrovanej podobe s použitím najdokonalejších šifrovacích technológií. Ukladanie dát o vašej poistnej zmluve a ukladanie údajov o vašom zdravotnom stave zostane vždy v našich interných výpočtových centrách. Ak máte otázky týkajúce sa našich opatrení na zabezpečenie údajov týkajúcich sa konkrétne vášho obchodného prípadu, obráťte sa zamestnanca povereného ochranou údajov.3. Spracovanie vašich údajov ako budúceho možného príjemcu poistného plnenia, ako svedka, ako dodávateľa alebo ako inej tretej strany

Pre spracovanie škodových udalosti, v ktorej nie ste našim klientom, ale potenciálnym možným príjemcom poistného plnenia, je nevyhnutné, aby sme spracovali vaše osobné údaje. V tejto súvislosti spracúvame aj údaje oprávnených tretích strán, ktoré sa zúčastňujú pri riešení poistných udalostí.

Pri spracovaní škodovej udalosti, v ktorej ste nahlásený ako svedok škodovej udalosti, je nevyhnutné, aby sme tiež spracovali vaše osobné údaje.

Pri plnení záväzkov zo zmluvných vzťahov medzi nami a vami ako nezávislým právnikom, externým konzultantom alebo inou treťou stranou spracúvame tiež vaše osobné údaje iba v medziach existujúceho zmluvného vzťahu.

"Osobné údaje" sú akékoľvek informácie, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú fyzických osôb. Spracovanie je účelné a dôverné. Potrebujeme tieto údaje, aby sme mohli preveriť váš nárok alebo splniť naše zmluvné a zákonné povinnosti.

V prípade potreby zhromažďujeme tieto osobné údaje:

  • ·Kontaktné údaje, t. j. údaje, ktoré môžeme použiť na vašu identifikáciu alebo kontaktovanie. Tieto údaje zahŕňajú meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a ďalšie kontaktné údaje, ktoré sme obdržali priamo od vás, ako aj informácie o priebehu škody (škodovej udalosti). Ak ste potencionálnym príjemcom poistného plnenia, zaznamenávame/evidujeme tiež dátum narodenia a vaše pohlavie. Ak ste nezávislý právnik, externý konzultant alebo iná tretia strana, zaznamenávame/evidujeme tiež dátum narodenia a vaše pohlavie, ako aj preferovaný jazyk.
  • ·ÚÚdaje o bankovom účte na vyrovnanie záväzkov (poukázanie poistného plnenia).
Aby bolo možné posúdiť poistné plnenie je možné postúpiť vaše údaje aj tretím stranám.

Vaše údaje budú archivované len v nevyhnutnom rozsahu a miere a pri zachovaní zákonom stanovenej doby uchovávania /archivácie.4. Vaše práva ako dotknutej osoby

Môžete požadovať informácie o pôvode, kategóriách, dobe uloženia, o príjemcoch, o účele nami spracovávaných údajov k vášmu obchodnému prípadu a k spôsobu takéhoto spracovania.

Ak budeme spracovávať údaje o vašej osobe, ktoré sú nepresné alebo neúplné, môžete požiadať o ich opravu alebo doplnenie. Môžete tiež požiadať o vymazanie nezákonne spracovávaných dát. Uvedomte si však, že toto sa vzťahuje len na nesprávne, neúplné alebo neoprávnene spracovávané údaje. Ak nie je jasné, či sa vaše osobné údaje spracovávajú nepresne alebo neúplne alebo nezákonne, môžete k 25.05.2018 požiadať o obmedzenia spracovania vašich údajov až do konečného vyriešenia tejto otázky. Žiadame vás, aby ste vzali na vedomie, že tieto práva sa navzájom dopĺňajú, takže môžete požiadať buď len o opravu alebo doplnenie svojich údajov alebo o ich vymazanie.

Aj keď sú informácie o vašej osobe správne a úplné a my ich spracovávame v súlade so zákonom, môžete odmietnuť ich spracovanie v osobitných, vami zdôvodnených, jednotlivých prípadoch. Takisto môžete namietať, ak od nás dostanete priamu reklamu a v budúcnosti ju dostávať nechcete.

K 25.05.2018 môžete údaje, ktoré spracovávame o vašej osobe, pokiaľ sme ich dostali od vás, dostať v určitom, strojovo čitateľnom formáte, alebo nás môžete poveriť priamym prenosom týchto údajov k vami zvolenej tretej strane, pokiaľ nám to tento príjemca umožní z technického hľadiska a pokiaľ prenos údajov nie je veľmi nákladný a nie je v rozpore s právnymi alebo inými povinnosťami mlčanlivosti alebo dôvernosti z našej strany, alebo zo strany tretích osôb.

Žiadame vás, aby ste sa s akýmkoľvek žiadosťami obracali na nás na dolu uvedené kontakty, pričom vás žiadame, aby ste vždy preukázali svoji identitu, napríklad zaslaním elektronickej kópiu svojho občianskeho preukazu.

Aj keď sa snažíme o čo najlepšiu ochranu a integritu vašich údajov, nedajú sa vylúčiť rozdiely v názoroch o spôsobe, akým spracúvame vaše údaje. Ak si myslíte, že vaše údaje používame nedovoleným spôsobom, potom máte právo podať sťažnosť na slovenskom úrade na ochranu osobných údajov.5. Odvolanie súhlasu

Ak sme vaše údaje získali a spracúvame ich na základe vami udeleného súhlasu, vždy môžete odvolať tento súhlas s tým, že už nebudeme spracovávať vaše údaje od obdržania odvolania súhlasu za účelom uvedenom v súhlase.

Ak vyjadrenia súhlasu pri podaní žiadosti celkom alebo čiastočne odmietnete alebo budú v rozpore so spracovaním osobných údajov, uskutoční sa ďalšie využitie vašich dát v rámci zákonných ustanovení. Ak tým ale (už) nebude možné automatizované spracovanie a správa vašej zmluvy, vyhradzujeme si právo nato, odmietnuť vašu žiadosť alebo zmluvu.6. Možnosť podania sťažnosti na úrad pre ochranu osobných údajov

Aj keď sa snažíme chrániť vaše údaje, nie je možné vylúčiť rozdiely v názoroch na to, ako spracúvame Vaše údaje. Ak sa domnievate, že vaše údaje používame neoprávnene, máte právo podať sťažnosť rakúskemu orgánu na ochranu údajov.

Rakúsky úrad pre ochranu údajov
Barichgasse 40-42
1030 Viedeň
Rakúska republika

alebo na území Slovenskej republiky
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika


(znenie zo dňa 08.06.2020)