Zaistná licencia pre HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu

Poisťovňa HDI Versicherung AG rozhodla v novembri 2010 o rozšírení predmetu podnikania svojej organizačnej zložky v Slovenskej republike o zaisťovaciu činnosť pre poistný druh neživotné poistenie. Po vykonaní nevyhnutných úkonov smerom k orgánom dohľadu nad poisťovníctvom Rakúska a Slovenskej republiky, bol vykonaný príslušným súdom zápis do obchodného registra dňa 28.12.2010.