Poistenie environmentálnej zodpovednosti

Od júla 2010 ponúka pobočka HDI na Slovensku poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. Tento nový produkt poskytuje krytie zodpovednosti vymedzenej zákonom č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd, podľa ktorého sú prevádzkovatelia povinní predchádzať hrozbe vzniku environmentálnej škody a vykonať nápravné opatrenia v prípade jej vzniku.

Poistenie sa vzťahuje na:

  • · náklady na nápravné opatrenia v prípade environmentálnej škody na chránených druhoch, chránených biotopoch a vode (zahŕňa primárnu, doplnkovú a kompenzačnú nápravu),
  • · náklady na nápravné opatrenia v prípade environmentálnej škody na pôde.


Poisťovňa tiež uhradí náklady na opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie bezprostredne hroziacej a inak neodvrátiteľnej environmentálnej škody, bez ohľadu na to či nastane škodová udalosť,

Predmetom poistenia sú takisto náklady poisteného na určenie nárokov a na obranu proti nárokom uplatňova¬ným orgánmi verejnej moci alebo inými tretími osobami.

Ak environmentálnu škodu spôsobí činnosť alebo vadný výrobok poisteného na území platnosti Smernice Európskeho parlamentu a Rady číslo 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd, poisťovňa poskytne plnenie za nároky vyplývajúce z vykonávacej legislatívy k tejto smernici platnej v príslušnej krajine.

Poistenie environmentálnej zodpovednosti možno v HDI dojednať vo forme pripoistenia ku všeobecnej zodpovednosti za škodu.

Upozornenie. V zmysle zákona budú od 1. júla 2012 prevádzkovatelia vybraných činností povinní zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálne škody, vrátane nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody, a to počas celej doby výkonu tejto činnosti.