Impressum

HDI Versicherung AG
Edelsinnstraße 7-11, 1120 Viedeň, Rakúska republika
zapísaná v registri Obchodného súdu Viedeň pod č. 91142 h

podnikajúca na území SR prostredníctvom organizačnej zložky

HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
Obchodná 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1575/B
IČO: 36 857 475, IČ DPH: SK2022597500
vedúci organizačnej zložky: RNDr. Milan Fleischhacker
Dozorný orgán: Rakúsky dozor nad finančným trhom /Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)

Tel.: (02) 5710 8611
Fax: (02) 5710 8618
E-mail: hdi@hdi.sk

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
č. účtu: 1047430002/1111
IBAN: SK47 1111 0000 0010 4743 0002
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

© Fotolia.com, HDI