Ochrana osobných údajov

Touto stránkou získané osobné údaje budú účelovo viazané a spracované v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. S údajmi sa bude narábať absolútne dôverne a budú použité výlučne na plnenie úloh a povinností súvisiacich s výkonom oprávnenej činnosti prevádzkovateľa.

Upozorňujeme, že World Wide Web je verejne prístupný systém. Dobrovoľné vkladanie informácií online prebieha na vlastné riziko a zodpovednosť. Vaše údaje sa môžu stratiť, prípadne skončiť v rukách nepovolaných tretích osôb. V takýchto prípadoch HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu nepreberá zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody.

Informácia